• Pokój 43

Polityka prywatności

Ta strona u?ywa informacji zapisanych za pomoc? cookies i technologii podobnych lub porównywalnych, m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz by dostosowywa? nasz serwis do indywidualnych potrzeb jego u?ytkowników. Mog? te? u?ywa? ich wspó?pracuj?cy z nami reklamodawcy, o?rodki i firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie s?u??cym do obs?ugi Internetu (przegl?darka internetowa) mo?na samodzielnie zmieni? ustawienia dotycz?ce technologii cookies. Korzystaj?c z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawie? dotycz?cych technologii Cookiem, rozumiesz i zgadzasz si? z faktem, ?e b?d? one zapisane w pami?ci u?ywanego przez Ciebie w tym celu urz?dzenia.

Polityka i ochrona prywatno?ci

Wydawc? niniejszego serwisu internetowego pod nazw? www.palacantonin.pl jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, zwane dalej Wydawc?.

Ochrona prywatno?ci u?ytkowników serwisu www.palacantonin.pl (dalej zwanego tak?e serwis internetowy) ma dla Wydawcy ogromne znaczenie. W zwi?zku z tym publikujemy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o u?ytkownikach serwisu internetowego Wydawcy.

Przetwarzanie danych osobowych u?ytkowników serwisu internetowego Wydawcy Dane dotycz?ce u?ytkowników serwisu internetowego Wydawcy przetwarzane s? przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, z siedzib? w 62-800 Kalisz, przy ul. ?aziennej 6, dzia?aj?ce na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Wielkopolskiego pon Nr RIK-9, NIP 618-004-43-14, adres serwisu instytucjonalnego www.ckis.kalisz.pl, b?d?ce w odniesieniu do danych osobowych u?ytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporz?dzenie o ochronie danych (RODO). Zbierane przez Wydawc? dane osobowe u?ytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez u?ytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przes?anek legalizuj?cych przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji us?ug oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Wydawcy – marketingu bezpo?rednim naszych produktów lub us?ug), zgodnie z wymogami prawa, w szczególno?ci w zgodzie z ogólnym rozporz?dzeniem o ochronie danych (RODO). Wydawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie u?ycza zgromadzonych danych osobowych u?ytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba ?e dzieje si? to za wyra?n? zgod? lub na ?yczenie u?ytkownika, lub te? na ??danie uprawnionych na podstawie prawa organów pa?stwa na potrzeby prowadzonych przez nie post?powa?. Mo?emy jednak ujawni? wspó?pracuj?cym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotycz? g?ównie ogl?dalno?ci naszego serwisu i nie zawieraj? danych pozwalaj?cych na identyfikacj? poszczególnych u?ytkowników.
Polityka cookies i innych podobnych technologii W zwi?zku z udost?pnianiem zawarto?ci serwisów internetowych Wydawca stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, które serwery mog? odczyta? przy ka?dorazowym po??czeniu si? z tego urz?dzenia ko?cowego, mo?e tak?e u?ywa? innych technologii o funkcjach podobnych lub to?samych z
cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotycz?ce cookies maj? zastosowanie równie? do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika serwisu internetowego Wydawcy. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? domeny serwisu internetowego, z którego pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.

 

If yall don't want fake jordans send them to me! I want them
Adidas EQT Rf Support,adidas EQT Advance Support,cq3044 FSR Adidas EQT Support Rf VS Deadstock Knitting Trainers Shoes With Vin Adidas EQT Rf Support,adidas EQT Advance Support,cq3044 FSR Adidas EQT Support Rf VS Deadstock Knitting Trainers Shoes With Vin

Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:
a) dostosowania zawarto?ci stron serwisów internetowych do preferencji u?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie u?ytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób u?ytkownicy serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci,

c) dostarczania u?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.

W ramach naszego serwisu internetowego mo?emy stosowa? nast?puj?ce rodzaje plików
cookies:
a) „niezb?dne” pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umo?liwiaj?ce „zapami?tanie” wybranych przez u?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu u?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z którego pochodzi u?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umo?liwiaj?ce dostarczanie u?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.

W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika. U?ytkownicy serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plików cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno?ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu u?ytkownika serwisu internetowego. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawie? w zakresie cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczone w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, a tym samym b?dziemy przechowywa? informacje w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika i uzyskiwa? dost?p do tych informacji. Wy??czenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje braku mo?liwo?ci czytania lub ogl?dania tre?ci zamieszczanych w serwisie internetowym Wydawcy, z zastrze?eniem tych, do których dost?p wymaga logowania.
Pliki cookies mog? by? zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika serwisu internetowego Wydawcy, a nast?pnie wykorzystywane przez wspó?pracuj?cych z Wydawc? reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

III. Informacje zawarte w logach dost?powych

Podobnie jak wi?kszo?? wydawców serwisów internetowych, zbieramy informacje dotycz?ce korzystania z serwisu internetowego Wydawcy przez u?ytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dost?powych. Informacje te wykorzystywane s? w celach technicznych, zwi?zanych z administracj? serwerów naszych serwisów internetowych, jak równie? w celach statystycznych, przy analizie demograficznej u?ytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? oraz innych obowi?zuj?cych przepisów prawa, mo?emy zosta? zobowi?zani do wydania informacji, w tym w szczególno?ci numeru IP komputera, zawartych w logach dost?powych na ??danie uprawnionych na podstawie prawa organów pa?stwa na potrzeby prowadzonych
przez nie post?powa?.
Nasze zaanga?owanie w polityk? ochrony prywatno?ci Ochrona prywatno?ci sta?a si? jednym z kluczowych zagadnie? w rozwoju Internetu i zwi?zanego z nim handlu elektronicznego. Jako Wydawca serwisu internetowego uczestniczymy aktywnie w inicjatywach i programach maj?cych na celu stworzenie standardu ochrony prywatno?ci w Internecie. Je?li regu?y takie zostan? wypracowane, poddamy weryfikacji nasz? polityk? ochrony prywatno?ci oraz zabiega? b?dziemy o uzyskanie stosownego certyfikatu.

Kontakt

W przypadku pyta? u?ytkowników dotycz?cych stosowanej przez Wydawc? Polityki Prywatno?ci, prosimy o kontakt na adres wskazany w punkcie I.1. lub poczt? elektroniczn? na adres ckis@ckis.kalisz.pl .

piętro: I
Nazwa numer rodzaj Cena pokoju ze śniadaniem w PLN (z VAT)
Pokój Jerzego Waldorffa 31 1-osobowy 240
Pokój księcia Wilhelma 32 2-osobowy 380
Apartament Fryderyka Chopina 33 2-osobowy LUX 550
Pokój Karola Schinkla 34 1-osobowy 240
Pokój Ferdynanda 35 2-osobowy 380
piętro: II
Nazwa numer rodzaj Cena pokoju ze śniadaniem w PLN (z VAT)
Pokój Księżniczki Elizy 41 1-osobowy 240
Pokój Księżnej Luizy 42 2-osobowy 380
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła 43 2-osobowy LUX 550
Pokój Księżniczki Wandy 44 1-osobowy 240
Pokój Anny Wiesiołowskiej 45 2-osobowy 380
piętro: III
Nazwa numer rodzaj Cena pokoju ze śniadaniem w PLN (z VAT)
nr 51 51 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 52 52 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 53 53 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 54 54 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
floor: I
Name number type Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04
Pokój Jerzego Waldorffa 31 1-osobowy 240
Pokój księcia Wilhelma 32 2-osobowy 380
Apartament Fryderyka Chopina 33 2-osobowy LUX 550
Pokój Karola Schinkla 34 1-osobowy 240
Pokój Ferdynanda 35 2-osobowy 380
floor: II
Name number type Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04
Pokój Księżniczki Elizy 41 1-osobowy 240
Pokój Księżnej Luizy 42 2-osobowy 380
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła 43 2-osobowy LUX 550
Pokój Księżniczki Wandy 44 1-osobowy 240
Pokój Anny Wiesiołowskiej 45 2-osobowy 380
floor: III
Name number type Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04
nr 51 51 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 52 52 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 53 53 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 54 54 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
Etage: I
Name Nummer Typ Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04
Pokój Jerzego Waldorffa 31 1-osobowy 240
Pokój księcia Wilhelma 32 2-osobowy 380
Apartament Fryderyka Chopina 33 2-osobowy LUX 550
Pokój Karola Schinkla 34 1-osobowy 240
Pokój Ferdynanda 35 2-osobowy 380
Etage: II
Name Nummer Typ Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04
Pokój Księżniczki Elizy 41 1-osobowy 240
Pokój Księżnej Luizy 42 2-osobowy 380
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła 43 2-osobowy LUX 550
Pokój Księżniczki Wandy 44 1-osobowy 240
Pokój Anny Wiesiołowskiej 45 2-osobowy 380
Etage: III
Name Nummer Typ Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04
nr 51 51 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 52 52 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 53 53 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100
nr 54 54 2 osobowy + 1 dostawka 400 +100